Česky   English
    

Naše služby


Před stavbou či rekonstrukcí

Konzultace při výběru pozemku a koupi nemovitosti

Nabídky realitních kanceláří jsou rozsáhlé a výběr nemovitostí a pozemků je obrovský. Zorientovat se v nabídce může být obtížné a požadavky prodávajících jsou často neúměrné a neodpovídají stavu nemovitosti. My Vám nabízíme odborné poradenství při výběru s cílem ušetřit Vás investice do nevyhovující nemovitosti a následného zklamání.
Rádi s Vámi navštívíme pozemky či stavby, o kterých uvažujete, a provedeme na místě stavebně technickou obhlídku, která prověří skutečnou hodnotu nabízeného objektu. V úvahu samozřejmě bereme i Vaše záměry a další plány s nemovitostí, protože ne každý objekt je vhodný k požadovaným účelům. Uvažujete-li o koupi nemovitosti, odhadneme, jaký by byl nezbytný rozsah rekonstrukce.

Další předprojektové činnosti

Chystáte-li se stavět, budeme již během poradenství při výběru pozemku dbát na to, aby Váš záměr vhodně zapadal do okolí a byl v souladu s územním plánem. Bude-li to třeba, zajistíme geologický průzkum.
Pro tvorbu projektu zajistíme geometrické podklady včetně polohy inženýrských sítí na pozemku. Ještě předtím, než učiníte rozhodující investici, zajistíme předběžné projednání Vašeho záměru se správními orgány a zpracujeme odhad investičních nákladů na stavbu.
Před zvažovanou rekonstrukcí zakoupené nebo vlastní nemovitosti pak zaměříme skutečný stav, zajistíme stavebně technický průzkum a předběžné projednání se správními orgány. Rovněž pro Vás zpracujeme odhad nákladů na rekonstrukci.

Architektonická studie

Ve spolupráci s Vámi a na základě Vašich představ pro Vás zpracujeme úvodní skicy v několika variantách. Ty budou podkladem pro Vaše další rozhodování a následné změny a úpravy. Výsledkem spolupráce s klientem – investorem je taková konečná podoba studie, která odpovídá představám, finančním možnostem a zájmům investora a zároveň slouží jako podklad pro předběžné schvalovací jednání na úřadech a další projektovou práci. Studie je podložena technickým řešením a finančním odhadem. Architektonická studie dodržuje všechny podmínky územního plánování a zajišťuje soulad s okolím.
Hlavní předností individuální architektonické studie je tvorba návrhu přímo na míru investora a zvoleného pozemku.

Projekt stavby

Dokumentace k územnímu řízení

Připravíme Vám kompletní dokumentaci k územnímu řízení. Samozřejmostí je podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Dokumentace ke stavebnímu povolení

V návaznosti na architektonickou studii vypracujeme podrobnou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Spolupracujeme se špičkovými specialisty pro jednotlivé profese (statika, technická zařízení budov, elektroinstalace, topení, vzduchotechnika, osvětlení, akustika, požární ochrana, dopravní inženýrství, zahradní a terénní úpravy apod.), kteří jsou zárukou bezproblémového získání stavebního povolení.

Zajištění stavebního povolení

Získání kladných stanovisek a vyjádření veřejnoprávních orgánů v nejkratším možném čase je samozřejmostí a zároveň nezbytným prvním krokem pro rychlé a bezproblémové vydání stavebního povolení. Při komplikovaných a rozsáhlých řízeních podporujeme klienta při jednáních s orgány státní správy.

Dokumentace pro provedení stavby – prováděcí projekt

Dokumentace ke stavebnímu povolení je pak dále rozpracována do dokumentace pro provedení stavby – prováděcího projektu. Náš prováděcí projekt jednoznačně určuje každý stavební detail a konstrukci, jak po materiálové tak i po technické a technologické stránce. Kvalitně a podrobně vyhotovený projekt pro provedení stavby nedává dodavatelské firmě možnost využívat nejasností nebo nejednoznačností v dokumentaci ve svůj prospěch a zvyšovat cenu dodávky v průběhu stavby. Výsledkem je minimalizace víceprací, které jsou při nedostatečně zpracované dokumentaci často vítaným ziskem pro dodavatele a nečekanou zátěží pro investora.

Podklady pro výběrové řízení na dodavatele

Samozřejmou součástí projektu pro provedení stavby je výkaz výměr a soupis výkonů, které jsou i základním podkladem pro výběr dodavatele. U složitějších zadání je součástí podkladů i dokumentace dostatečná pro následné ocenění prací a výkonů uchazeči o zakázku. U menších staveb, jako je například stavba rodinného domu, můžeme pro účely výběrového řízení použít rozšířenou dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Vyhodnocení výběrového řízení

Připravíme Vám přehledné a jednoznačné vyhodnocení jednotlivých nabídek s doporučením nabídek k dalšímu projednání, eventuelně k dalšímu kolu výběrového řízení. Vytipujeme položky, které mohou vést ke snížení konečné ceny. Účastníme se nebo vedeme jednání se všemi vybranými uchazeči. Hlavním cílem jednání je připravit pro investora podklady, na základě kterých vybere nejlépe vyhovující dodavatelskou firmu, včetně subdodávek, s reálnou cenou. Reálnou cenou rozumíme cenu přijatelnou pro investora, která je zároveň zárukou, že firma stavbu postaví s odpovídající mírou zisku a v prvotřídní kvalitě.

Spolupráce při uzavírání smlouvy s dodavatelem

Podle potřeby Vám buď připravíme samotný návrh dodavatelské smlouvy o dílo (ověřený již na řadě staveb) nebo budeme připomínkovat návrh smlouvy předložený dodavatelem. Naším cílem je smlouva, která chrání investora jak v průběhu realizace stavby, tak i po celou záruční dobu.

V průběhu stavby

Autorský dozor

Autorský dozor probíhá formou účasti architekta při předrealizačních jednáních, při nichž se s dodavatelem objasňují konkrétní detaily realizace tak, aby nic nebránilo plynulosti stavby. Přitom se nebráníme změnám, které investorovi ušetří náklady, aniž přitom omezí nebo znehodnotí investiční záměr a hodnotu díla. V průběhu stavby se účastníme kontrolních dnů, kdy dochází k odsouhlasení změn projektu nebo k řešení problémů vzniklých neočekávanými překážkami v průběhu realizace. Dohlížíme na dodržování architektonické koncepce, jsme poradci na straně investora.

Technický dozor

Technický dozor začíná již účastí na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací. Nejsme-li dodavateli projektu, začínáme rovněž důkladným seznámením se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby.
V průběhu stavby je zodpovědností technického dozoru dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení, pomoc při uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli a průběžná kontrola a přejímka těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými. Technický dozor sleduje, jestli dodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálu a konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly), sleduje dodržování harmonogramu, připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby a pomáhá při eventuálním hledání alternativních materiálů a pracovních postupů. Povinností technického dozoru je i věcná, položková a finanční kontrola podkladů zhotovitele ke splátkám/zálohám. Technický dozor je povinen o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora.

Inženýrská činnost

Běžnou formou inženýrské činnosti je například technická pomoc investorovi s realizací přes všechny fáze stavby od územního řízení až po kolaudaci. Patří sem posouzení kompletnosti jednotlivých fází projektové dokumentace, spolupráce při řízení realizace, spolupráce při veřejnoprávních řízeních, kolaudaci i přejímkách. Projekční inženýrská činnost zahrnuje dodávku kompletních projektů pro inženýrské sítě, veřejné přípojky včetně jejich projednání a odsouhlasení. Zajišťujeme i jednotlivé fáze realizace samostatně, nejčastěji technický dozor.

Po dokončení stavby

Pomáháme se shromážděním podkladů nezbytných pro kolaudaci (revizí, zkoušek, atestů), kontrolujeme splnění všech podmínek stavebního povolení a účastníme se kolaudačního řízení. Po dokončení stavby spolu s investorem přebíráme dokončenou stavbu a sepisujeme předávací protokol se zjištěnými závadami a nedodělky. Dohlížíme na včasné a kvalitní odstranění těchto vad a nedodělků.